VSG 403

VSG 403 Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Categorie 3

Algemeen leerdoel:
Na de opleiding is de deelnemer in staat met behulp van deel 3 RID (stoffenlijst) en de syllabus, in staat zijn deze taak
zelfstandig uit te voeren voor ‘regulier’ vervoer van gevaarlijke stoffen.

De opleiding voldoet aan de gestelde eisen
conform de Spoorwegwet en het VSG/RID en is bedoeld voor procesleiders van operationele afdelingen.

Info:
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
Administratieve controle
Dit betreft het kunnen controleren op volledigheid en consistentie van (vrachtbrief)informatie die door de afzender is aangeleverd.
• opbouw van de stoffenlijst (tabel A) in RID 3.2 als zijnde de
authentieke informatiebron;
• voorgeschreven vermeldingen op de vrachtbrief:
    – GEVI (indien oranje kenmerking verplicht)
    – UN nummers
    – stofnaam, eventueel inclusief technische benaming
    – classificatiecode indien klasse 1 of 7
    – etiketnummers
    – verpakkingsgroep
    – aantal en omschrijving van verpakkingen
    – netto massa indien klasse 1
    – kruisje in vakje ‘RID’
    – aanduiding ‘milieuverontreinigend’
• bepalingen voor te gebruiken taal;
• toevoegen van aanduiding ‘leeg ongereinigd’;
• informatie betreffen openen van veiligheidskleppen bij gekoelde
vloeibaar gemaakte gassen (GEVI 22, 223, 225).

Etiketten en oranje kenmerking:
Dit betreft het kunnen bepalen of en zo ja welke etiketten en/of oranje kenmerking aanwezig moeten zijn op de wagen of
laadeenheid op de wagen (RID 5.3).
• grote etiketten
• oranje kenmerking
• stoffen in verwarmde toestand
• rangeeretiketten
• milieugevaarlijke stoffen

Bijzondere bepalingen:
Dit betreft aanvullende bepalingen op het voorgaande.
• aansluitend zee/luchtvervoer: vermelding conform 1.1.4.2.1
• piggy back (trailers): vermelding conform 1.1.4.4
• LQ 3.4
• Container Packing Certificate 5.4.2
• gegaste laadeenheden, verstikkende koelgassen 5.5
• samenlading 7.5.2
• schutwagens 7.5.3
• kan incidenteel voorkomen, in dat geval navragen bij de eigen
veiligheidsadviseur:
    – tijdelijke regeling volgens RID 1.5.1
    – voorgeschreven bijlagen bij de vrachtbrief in geval van sommige
stoffen uit klasse 1, 4.1, 4.2 en 7 

• militair transport
• vuurwerk UN 0333 t/m UN 0337
• BLEVE vrij samenstellen van treinen (klasse 2 en 3)(NL)
• Chloor vervoer. (NL)

Duur van de opleiding:
De opleidingsduur bedraagt 1 dag inclusief schriftelijke eindtoets.

Inclusief:
• opleidingsmaterialen;
• syllabus;
• casusoefeningen;
• zakkaartje gevaarlijke stoffen;
• toetsen;
• koffie & thee;
• schriftelijke eindtoets.

Railopleidingen